REGULAMIN

ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ SPRZEDAŻY PRODUKTÓW CYFROWYCH

SZKOŁY SAMODYSCYPLINY ALEKSANDRA MURPHY

PROWADZONEJ W RAMACH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ALEKSANDRY MURPHY POD  FIRMĄ

ALEKSANDRA MURPHY

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Przedmiot Regulaminu

 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu Szkoły Samodyscypliny Aleksandry Murphy, prowadzonej w ramach działalności gospodarczej pod firmą Aleksandra Murphy, określającego zasady i warunki korzystania ze Szkoły Samodyscypliny oraz prawa i obowiązki uczestników jest:
 2. a) uczestnictwo w Szkole Samodyscypliny organizowanej przez Aleksandra Murphy na platformie internetowej www.aleksandramurphy.pl oraz zamkniętej Grupie na serwisie społecznościowym Facebook (FB). realizujące się poprzez odpłatne, bieżące udostępnianie uczestnikom szkoły materiałów cyfrowych, możliwości zakładania kont, uczestniczenia w spotkaniach, grupach dyskusyjnych,
 3. b) sprzedaż produktów cyfrowych za pośrednictwem strony internetowej.
 4. Szczegóły oferty, tj. zakres usług i produkty cyfrowe ich opis, dostępność, rodzaje dostępne są na stronie internetowej Organizatora w zakładce SZKOŁA SAMODYSCYPLINY.

 

§2

Definicje

Regulamin-                                                        niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które stanowią jego integralną część

Organizator -                                                     Aleksandra Murphy, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Aleksandra Murphy z siedzibą przy ul. Słonecznej 3/1,    82-300 Elbląg,

NIP: 5782971038,  REGON: 523710700

Adres e-mail:                                                    kontakt@aleksandramurphy.pl

Szkoła Samodyscypliny –                              nazwa zorganizowanego przedsięwzięcia o charakterze motywacyjnym i edukacyjnym prowadzonego w ramach działalności gospodarczej Aleksandra Murphy przez Aleksandrę Murphy, realizujące swoje działa w sposób cyfrowy

Uczestnik Szkoły Samodyscypliny–           osoba pełnoletnia, która wyraziła zgodę na udział w szkoleniu. wolę uczestnictwa w Szkole Samodyscypliny poprzez dokonanie wszelkich wymaganych niniejszym regulaminem czynności oraz dokonaniu opłaty, posiadającą indywidulane konto na platformie

Grupa-                                                                 zamknięta grupa o nazwie „Szkoła Samodyscypliny” na serwisie społecznościowym Facebook.

Konsument-                                                      osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Platforma-                                                          strona internetowa: https://aleksandramurphy.pl

Formularz rejestracji-                                    dostępny na platformie formularz on – line, umożliwiający utworzenie konta, w którym należy podać wszystkie wymagane dane uczestnika, w tym login i hasło

Formularz zamówienia-                                dostępny na platformie formularz on – line umożliwiający złożenie zamówienie na produkty cyfrowe lub zapis na szkolenie

Produkt-                                                             dostępna na stronie internetowej treść w formie cyfrowej

Konto-                                                                 miejsce w systemie teleinformatycznym, dostępne dla uczestnika po zalogowaniu, w którym gromadzone są jego dane , w tym informacje o złożonych zamówieniach. Za pośrednictwem konta uczestnik wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami oraz korzysta z oferty produktów

Dowód zakupu –                                               paragon fiskalny, rachunek bądź faktura VAT

Administrator danych-                                  Aleksandra Murphy, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Aleksandra Murphy z siedzibą przy ul. Słoneczna 3/1,      82-300 Elbląg,

NIP: 5782971038,  REGON: 523710700

 

Rozdział II

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG SZKOŁY SAMODYSCYPLINY ,

WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW CYFROWYCH

 

II. 1. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SZKOŁY SAMODYSCYPLINY

 

§1

Warunki korzystania

 1. Szkoła Samodyscypliny realizuje swoją działalność elektronicznie za pomocą Platformy. Uczestnik zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z niniejszymi warunkami korzystania przed rozpoczęciem korzystania z Platformy.
 2. Platforma internetowa aleksandramurphy.pl zawiera treści informacyjne oraz usługi, udzielane przez Aleksandra Murphy. Kontynuowanie dostępu i korzystania z Platformy wymaga wyrażenia zgody na te warunki. Uzyskując dostęp do Platformy lub korzystając z niej, wyrażają Państwo zgodę na niniejsze warunki korzystania.
 3. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na jakiekolwiek warunki niniejszego Regulaminu, nie mogą Państwo kontynuować uczestnictwa i korzystania z Platformy.

 

§2

Materiały szkoleniowe

 1. Każdy Uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe w postaci filmów oraz postów na zamkniętej grupie na FB oraz Platformie. Materiały szkoleniowe przekazywane Uczestnikowi w ramach szkolenia stanowią treści chronione prawem własności intelektualnej. Kopiowanie na użytek inny niż ten związany z realizacją szkolenia lub publiczne odtwarzanie udostępnionych treści bez zgody Organizatora jest zabronione, chyba że wynika to z odrębnych umów czy z odrębnych przepisów prawa.
 2. Organizator nie wyraża zgody na rejestrowanie szkolenia przy pomocy środków audiowizualnych przez Uczestnika, zarówno w formie nagrania audio, wideo jak i innych metod utrwalania na nośnikach w postaci cyfrowej czy analogowej.

 

§3

Ogólne zrzeczenie się odpowiedzialności

 1. Platforma nie stanowi źródła porady ani wiedzy medycznej.
 2. Treści i usługi na Platformie udostępniane są wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych i nie stanowią porady medycznej, na której Uczestnik może polegać. Wszelkie informacje zawarte na Platformie są dostarczane wyłącznie do celów edukacyjnych i nie mają na celu zastąpienia indywidualnej porady medycznej udzielanej przez lekarza lub innego dostawcę usług zdrowotnych ani nie stanowią rekomendacji żadnego, określonego sposobu leczenia.
 3. Żadna z informacji, usług zawartych lub uzyskiwanych za pośrednictwem Platformy nie ustanawia relacji lekarz-pacjent pomiędzy Użytkownikiem Platformy a jakąkolwiek osobą udzielającą informacji na Platformie, czy też pomiędzy Użytkownikiem Platformy a firmą Aleksandra Murphy. Żadna z informacji zawartych na Platformie nie ma na celu stawiania diagnozy, leczenia jakiegokolwiek pacjenta lub w inny sposób być wykorzystywana, lub traktowana jako porada medyczna, opinia lekarska lub praktyka medyczna.
 4. Należy zawsze zasięgnąć porady swojego lekarza lub innego wykwalifikowanego dostawcy usług zdrowotnych odnośnie sposobu leczenia zalecanego dla diagnozy, lub stanu chorobowego. Nigdy nie należy lekceważyć porady medycznej ani opóźniać jej zasięgnięcia z powodu informacji przeczytanych, dostarczonych lub usłyszanych na Platformie.
 5. Aleksandra Murphy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za urazy osób lub szkody wyrządzone w mieniu, wynikłe ze stosowania jakiegokolwiek produktu, informacji, usługi, koncepcji lub instrukcji zawartych w materiałach udostępnionych użytkownikowi za pośrednictwem, lub na Platformie internetowej.

 

§4

Informacja o cenie i płatnościach

 1. Uczestnictwo w Szkole Samodyscypliny obejmuje:
 2. udział w zajęciach, który jest równoznaczny z dostępem do konta na Platformie oraz grupy na FB,
 3. dostęp do materiałów szkoleniowych w postaci treści cyfrowych takich jak filmy i posty oraz pliki pdf.
 4. Cena uczestnictwa i produktów podana jest na Platformie.
 5. Cena uczestnictwa i produktów podana jest w kwocie brutto w polskich złotych i dotyczy opłaty za 1 miesiąc członkostwa w Szkole Samodyscypliny.
 6. Opłacenie uczestnictwa przez Uczestnika jest równoznaczne z zawarciem umowy i oznacza akceptację warunków uczestnictwa określonych niniejszym Regulaminem.
 7. W celu przedłużenia uczestnictwa w Grupie na kolejny miesiąc, należy przedłużyć subskrypcję poprzez opłacenie kolejnego miesiąca na Platformie.
 8. Uczestnik upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu.

 

 

§5

Formy płatności

 1. Zapłaty za udział w Szkole Samodyscypliny należy dokonać w sposób wskazany na stronie internetowej Organizatora, w terminie do 24 godzin od chwili złożenia zamówienia (założenia konta):
  a. poprzez Przelewy24 współpracujące z VISA, MasterCard, Diners Club i polskimi bankami
  b. Blik
  c. PayPal
  d. ApplePay
  e. GooglePay
  f. lub inny sposób płatności wskazany podczas realizacji zamówienia.
 2. Dla realizacji płatności w przedmiotowej formie, Organizator może korzystać z zewnętrznych dostawców usług płatniczych (PayU, Przelewy24, DotPay, inne). W konsekwencji, w celu dokonania płatności, Uczestnik może zostać przekierowany na stronę internetową określonego dostawcy usług płatniczych. Przed dokonaniem płatności Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem świadczenia usług przez dostawcę płatności oraz z treścią żądanych przez niego zgód.
 3. Prowizje zewnętrznych usługodawców za korzystanie przez Uczestnika z wybranych form płatności pokrywa Organizator. Nie dotyczy to opłat i prowizji, które mogą być pobierane przez określony bank, za pośrednictwem którego Uczestnik dokonuje zakupu na stronie internetowej.
 4. Informacja o płatności zostaje wysłana Uczestnikowi pocztą elektroniczną przy składaniu zamówienia, na wskazany adres e-mail.

 

II. 2. WARUNKI KORZYSTANIA ZE SZKOŁY SAMODYSCYPLINY W ZAKRESIE BIEŻĄCYCH TREŚCI

§1

Rejestracja udziału w Szkole Samodyscypliny

 1. Rejestracje mogą być przesyłane wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Akceptacja niniejszego regulaminu jest równoznaczna z oświadczeniem o ukończeniu przez Uczestnika 18 lat.
 2. Rejestracja odbywa się poprzez zakup uczestnictwa w Szkole Samodyscypliny na stronie www.aleksandramurphy.pl
 3. Za pośrednictwem Platformy, Organizator świadczy na rzecz Uczestnika usługi drogą elektroniczną.
 4. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Uczestnika przez Organizatora jest umożliwienie Uczestnikowi złożenia rejestracji na Platformie, prowadzącego do zawarcia z Organizatorem umowy.
 5. Organizator świadczy na rzecz Uczestnika również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta na Platformie w Szkoła Samodyscypliny. W koncie przechowywane są dane Uczestnika oraz historia złożonych przez niego zamówień. Uczestnik loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. Założenie konta odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu, formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Uczestnikiem a Organizatorem zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Szkoła Samodyscypliny. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Uczestnik może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.
 6. Brak opłaty za kolejny miesiąc jest równoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa i natychmiastowym rozwiązaniem umowy. W takiej sytuacji Uczestnik zostaje pozbawiony dostępu do Platformy.
 7. W przypadku rezygnacji Uczestnika z uczestnictwa, w trakcie trwania miesiąca opłaconej subskrypcji, Uczestnikowi nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu uiszczonej wpłaty.
 8. W przypadku odwołania uczestnictwa z przyczyn leżących po stronie Organizatora, wpłata zostaje zwrócona w części, w jakiej nie została wykorzystana.
 9. Umowę o prowadzenie konta może również wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym Organizator, jeżeli Uczestnik korzysta z konta w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, a w szczególności, gdy Uczestnik: (a) korzysta z konta w sposób zaburzający funkcjonowanie Platformy, (b) korzysta z konta w sposób utrudniający korzystanie z Platformy innym Użytkownikom, (c) podał w koncie nieprawdziwe dane osobowe, (d) przesyła za pośrednictwem konta treści bezprawne, w szczególności treści wulgarne, obraźliwe, dyskryminujące, nawołujące do agresji lub nienawiści.
 10. Procedury przyjęcia Uczestników do Szkoły Samodyscypliny odbywają się na zasadach:
 11. Uczestnik wykupuje dostęp do bieżących treści poprzez swoje konto na Platformie, za pomocą udostępnionych przez Organizatora metod płatności.
 12. Konto Uczestnika ma charakter subskrypcyjny w miesięcznych okresach cyklicznych.
 13. Przed złożeniem Rejestracji Uczestnik zobowiązany jest poprzez ustawienia systemowe na Platformie do zapoznania się z treścią i akceptacją niniejszego Regulaminu.
 14. Uczestnik, który zapisał się do Szkoły Samodyscypliny otrzyma maila z potwierdzeniem złożenia rejestracji i zawarcia umowy.
 15. W wiadomości e-mail potwierdzającej zawarcie umowy Uczestnik otrzyma wszystkie niezbędne informacje i linki umożliwiające korzystanie z treści udostępnionych przez Organizatora.
 16. Po wykupieniu subskrypcji , Uczestnik otrzymuje dostęp do materiałów bieżących oraz archiwalnych, tj. wideo, nagrania live, materiały pdf.
 17. Uczestnik otrzymuje możliwość wstawiania komentarzy i odnoszenia się w formie tekstowej do otrzymywanych od Organizatora treści.
 18. Dodatkowo, Uczestnik otrzymuje możliwość dołączenia do zamkniętej grupy na serwisie społecznościowym Facebook poprzez link, który zostaje mu udostępniony przez Organizatora.
 19. Dodanie do Grupy na FB nastąpi najpóźniej do 2 dni od dnia wysłania przez Uczestnika prośby o dołączenie.

 

§2

Zasady uczestnictwa w zamkniętej grupie Szkoła Samodyscypliny na FB

 1. KAŻDY użytkownik grupy jest RÓWNY i należy mu się szacunek. Jakiekolwiek objawy agresji słownej lub obrażanie słowne – będzie nagradzane „wyciszeniem“, a w ostateczności nieodwracalnym usunięciem z grupy bez zwrotu uiszczonej wpłaty.
 2. Jeśli, ktoś poprosi o poradę i pomoc, to pomagamy lub milczymy – objawy złośliwości będą traktowane zgodnie z pkt 1.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęcia lub innych treści, które są sprzeczne z ogólnie przyjętymi zasadami moralnymi, kulturowymi, estetycznymi lub społecznymi.
 4. Na grupie obowiązuje kategoryczny zakaz wstawiania reklam innych Fanpage’ów, grup, sklepów, serwisów chyba, że ktoś z użytkowników zapyta i poprosi o pomoc i wskazanie konkretnego.
 5. Uczestników grupy FB obowiązuje zakaz autopromocji. Posty o charakterze auto promocyjnym nie będą publikowane a komentarze o takim charakterze będą usuwane przez Organizatora.
 6. Kategorycznie zabrania się kopiowania, nagrywania oraz jakiegokolwiek rozpowszechniania treści i obrazów publikowanych na grupie przez innych uczestników chyba, że uzyska się na to wyraźną zgodę autora tekstu, filmu lub obrazu. Zakaz ten jest obwarowany konsekwencjami wynikającymi  z Kodeksu Karnego –  przestępstwa przeciwko ochronie informacji.
 7. Użytkownik będący członkiem grupy jednocześnie akceptuje wszelkie regulaminy  i postanowienia Facebooka (Meta Platforms Inc.) konieczne dla uczestnictwa w niej.

 

II. 3. WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW CYFROWYCH

 

§1

Warunki sprzedaży

 1. Szkoła Samodyscypliny prowadzi sprzedaż produktów cyfrowych za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Produkty, ich opis, warunki dostępności itp. opisane są na stronie Internetowej.
 3. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą formularza zamówienia przez 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym licząc od dnia, w którym zamówienie zostało złożone.
 4. Zamówienia składane w dni robocze, w godzinach od 8:00 do godziny 16:00 realizowane będą w ciągu 1 (jednej) godziny od momentu ich złożenia.

 

§2

Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Do zawarcia umowy sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez klienta Zamówienia widniejącego na stronie Internetowej. Składając zamówienie, klient składa jednocześnie oświadczenie, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptował zawarte w nim postanowienia oraz, że zezwala na przetwarzanie jego danych osobowych  w celu realizacji zamówienia.
 2. Po złożeniu Zamówienia klient niezwłocznie otrzymuje jego potwierdzenie.                             W przedmiotowym potwierdzeniu przesłany zostanie wykaz zamówionych produktów wraz z ich cenami jednostkowymi, ceną łączną.
 3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu, powoduje związanie klienta ze złożonym zamówieniem. Potwierdzenie zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
 4. Chwilą zawarcia umowy sprzedaży, jest moment otrzymania przez klienta potwierdzenia założenia zamówienia. Umowa sprzedaży potwierdzona zostanie dowodem zakupu, dołączonym do produktu.
 5. W przypadku informowania o obniżeniu ceny produktu sprzedawca obok informacji                           o obniżonej cenie uwidacznia również informację o najniższej cenie tego produktu, która obowiązywała 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

 

§3

Zasady korzystania z produktów cyfrowych

 1. Produkty cyfrowe zakupione za pośrednictwem Platformy udostępniane są wyłącznie na rzecz Klienta dokonującego zakupu.
 2. Produkty cyfrowe zostaną udostępnione Klientowi na jego koncie użytkownika jako pliki do pobrania. Jeśli klient nie założył konta użytkownika na Platformie, wówczas produkty cyfrowe zostaną przesłane na adres mailowy klienta podany w zamówieniu.
 3. Zalecamy przy tym zapisywanie przedmiotowych produktów cyfrowych na własnych nośnikach pamięci w momencie udostępnienia dostępu do nich.
 4. Klient ma prawo do korzystania z udostępnionych mu produktów cyfrowych na własny użytek zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Klient nie jest uprawniony do:
 6. a) rozpowszechniania produktów cyfrowych w jakiejkolwiek formie poza dozwolonym użytkiem osobistym;
 7. b) zwielokrotniania, modyfikowania, ingerowania w treść produktów cyfrowych
 8. W chwili zawarcia umowy, o której mowa w ustępach powyżej, Klient nie nabywa jakichkolwiek praw autorskich do udostępnionych produktów cyfrowych, poza prawem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku osobistego.

 

§4

Reklamacja produktu

 1. Sprzedawca oświadcza, że produkty są oryginalne i spełniają warunki określone w specyfikacji każdego z nich. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi zamówione produkty bez wad fizycznych oraz prawnych i ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku wystąpienia takich wad, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacje dotyczące wad produktów można składać bezpośrednio w siedzibie, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@aleksandramurphy.pl lub pisemnie na adres pocztowy  Aleksandra Murphy, ul. Słoneczna 3/1, 82 – 300 Elbląg
 3. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać w szczególności: imię i nazwisko Klienta, adres do korespondencji na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, adres poczty elektronicznej, numer zamówienia, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź pocztą elektroniczną, datę nabycia produktu, rodzaj reklamowanego produktu, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta a także wskazanie preferowanego przez Klienta sposobu udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 4. W przypadku otrzymania produktu wadliwego, Klientowi przysługuje żądanie obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba, że sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
 5. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 6. W stosunku do konsumentów w kwestiach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

§5

Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy.
 2. W przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej konsument może odstąpić od umowy, jeżeli Organizator nie dostarczył treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezwłocznie po wezwaniu go przez Uczestnika, lub w uzgodnionym terminie.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi w terminie 14 dni od doręczenia produktu poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
 4. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca produkt przedsiębiorcy na swój koszt – nie później niż w terminie 14 dni od poinformowania o odstąpieniu. Przedsiębiorca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu lub dowodu jego odesłania.
 5. W stosunku do konsumentów w kwestiach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

ROZDZIAŁ III

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

§1

Materiały szkoleniowe

 1. Każdy Uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe w postaci filmów oraz postów na zamkniętej grupie na FB oraz Platformie. Materiały szkoleniowe przekazywane Uczestnikowi w ramach szkolenia stanowią treści chronione prawem własności intelektualnej. Kopiowanie na użytek inny niż ten związany z realizacją szkolenia lub publiczne odtwarzanie udostępnionych treści bez zgody Organizatora jest zabronione, chyba że wynika to z odrębnych umów czy z odrębnych przepisów prawa.
 2. Organizator nie wyraża zgody na rejestrowanie szkolenia przy pomocy środków audiowizualnych przez Uczestnika, zarówno w formie nagrania audio, wideo jak i innych metod utrwalania na nośnikach w postaci cyfrowej czy analogowej.

 

ROZDZIAŁ IV

PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Organizator jest Administratorem danych osobowych Uczestników.
 2. Przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora dokonywane jest zgodnie z postanowieniami RODO, ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.), jak również ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.).  W związku z celami, dla których Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników, odbiorcą ich danych osobowych mogą być podmioty uczestniczące                           w realizacji obowiązków wynikających z umowy, np. podmioty pośredniczące w działaniach wykonywanych przez administratora, np. dostawcy usług IT, biura rachunkowe lub kancelarie prawne, firmy współpracujące z Organizatorem.
 3. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz prawo ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania (w przypadkach gdy jest to dopuszczalne z uwagi na stan faktyczny oraz obowiązki prawne spoczywające na Organizatorze), prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane w celach marketingowych). Uczestnik ma ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych Uczestnika odbywa się na podstawie zgody (np. Uczestnik skontaktował się z Organizatorem w celu uzyskania informacji na temat szkolenia lub dokonał wpłaty poprzez konto bankowe), cofnięcie przez Uczestnika zgody do przetwarzania jego danych osobowych nie wpływa na legalność przetwarzania dokonywanego przez administratora przed cofnięciem zgody.
 5. Uczestnik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (na adres poczty elektronicznej).
 6. Uczestnik może wyrazić zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych do celów marketingu bezpośredniego.
 7. Podanie danych osobowych przez Uczestnika szkolenia w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mailowy, numer telefonu, nazwa konta na FB oraz wizerunek jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celów przetwarzania, jakimi są: zorganizowanie i przeprowadzenie uczestnictwa, udostępnienie Uczestnikom materiałów i pomocy naukowych ze szkolenia, prowadzenia rejestru szkolenia.

 

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacje można zgłaszać Organizatorowi w formie pisemnej na adres: kontakt@aleksandramurphy.pl najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia szkolenia. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie do 30 14 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania, a następnie prześle Uczestnikowi odpowiedź.
 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z przystąpieniem oraz udziałem Uczestnika  w Szkole, strony poddają orzecznictwu Sądu właściwemu miejscowo dla siedziby Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji postanowień Regulaminu w każdym czasie. Zmiana treści Regulaminu nie może powodować utraty dostępu do materiałów, szkoleń za które Uczestnik uiścił płatność.
 5. W przypadku zmiany treści Regulaminu, regulamin w nowym brzmieniu zostanie udostępniony Uczestnikom w sposób zwyczajowo przyjęty na stronie. Uczestnicy tym samym zobowiązują się zapoznać z jego treścią.